Marbo Product Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti – predstavnici poslovnih partnera

___________

 1. Uvod i opšti uslovi

  Marbo Product doo Beograd, sa registrovanim sedištem na adresi Đorđa Stanojevića 14, Beograd, matični broj 17075705, PIB 100002055 („Marbo Product“) obrađuje podatke o ličnosti u toku redovnog poslovanja i pod određenim okolnostima prenosi te podatke izvan Republike Srbije, kao zemlje gde su podaci o ličnosti prikupljeni.

  Radeći navedeno, Marbo Product je u potpunosti posvećen očuvanju sigurnosti svih Podataka o ličnosti (kako su u nastavku definisani) tako što ispunjava ili prevazilazi sve primenjive standarde u pogledu zaštite podataka koji su propisani Zakonom.

  Obaveštenje o privatnosti („Obaveštenje“) opisuje kako Marbo Product prikuplja, koristi i obrađuje podatke o ličnosti koje se odnose na predstavnike poslovnih partnera. Marbo Product je rukovalac podataka u pogledu Vaših podataka o ličnosti.

 2. Obim i primena ovog Obaveštenja

  Ovo Obaveštenje primenjuje se na sve Podatke o ličnosti (definisane ispod) koji se odnose na predstavnike poslovnih partnera, koje Marbo Product prikuplja, koristi, otkriva ili zadržava.

 3. Šta su Podaci o ličnosti?

  Za svrhu ovog Obaveštenja „Podaci o ličnosti“ predstavljaju bilo koji podatak koji se odnosi na određeno ili odredivo fizičko lice, ili koji bi mogao da bude iskorišćen radi identifikovanja fizičkog lica, kao i bilo koji drugi podatak o fizičkom licu koji je zaštićen primenjivim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 – dalje „Zakon“).

  Vrste Podataka o ličnosti koje Marbo Product može prikupljati od Vas ili o Vama uključuju:

  • - Ime i prezime;
  • - Poslovna adresa;
  • - Poreski identifikacioni broj - PIB;
  • - Jedinstveni matični broj građanina – JMBG;
  • - Broj službenog telefona;
  • - Broj službenog faksa;
  • - Službena e-mail adresa;
  • - Podaci o pruženim ili primljenim uslugama i robama;
  • - Broj bankovnog računa;
  • - IP adresa;
  • - Fotografija;
  • - Broj lične karte, pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta;
  • - Podaci o vozačkoj dozvoli;
  • - Foto, video i audio zapis;
  • - Broj registarskih tablica;
  • - Potpis

 4. Zbog čega Marbo Product prikuplja, koristi, otkriva ili zadržava Podatke o ličnosti?

  Marbo Product prikuplja, koristi, otkriva ili zadržava Podatke o ličnosti u sledeću svrhu:

  • - Obrada Podataka o ličnosti je neophodna radi izvršenja ugovora koji je zaključen sa poslovnim partnerom Marbo Product-a ili za potrebe zaključenja takvog ugovora;
  • - Obrada Podataka o ličnosti je neophodna radi poštovanja pravnih obaveza rukovaoca kao i radi zaštite legitimnih interesa Rukovaoca.

  Podatke o ličnosti koje Marbo Product prikuplja o Vama su potrebni da bismo ispunili zakonske obaveze u pogledu relevantnog zakonodavstva, da bismo ispunili obaveze prema Vama ili za naše legitimne poslovne potrebe, kao što je iznad objašnjeno.

  Tamo gde smo u obavezi da prikupljamo Podatke o ličnosti, ili je njihovo prikupljanje neophodno da bi se dozvolilo Marbo Product-u kao rukovaocu podataka da se oslobodi dužnosti prema Vama, u obavezi ste da dostavite svoje Podatke o ličnosti Marbo Product-u; ukoliko ne želite da otkrijete bilo koji Podatak o ličnosti onda će Marbo Product razmotriti da li će u datim okolnostima biti moguće nastaviti saradnju sa Vašim poslodavcem ili Vama kao licem koje odbija da otkrije zahtevane Podatke o ličnosti.

 5. Da li Marbo Product objavljuje ili prenosi Podatke o ličnosti?
 6.  Marbo Product može s vremena na vreme otkriti Podatke o ličnosti drugim subjektima u okviru PepsiCo grupe ili trećim licima u bilo koju gore navedenu svrhu. Primeri odgovarajućih trećih lica kojima Marbo Product može otkriti Podatke o ličnosti uključuju i državne organe i treća lica koja pružaju usluge Marbo Product-u.

  Kada otkrijemo Vaše Podatke o ličnosti trećim licima koja vrše usluge u naše ime, obezbeđujemo da ti pružaoci usluga koriste Podatke o ličnosti isključivo u skladu sa našim uputstvima i ne ovlašćujemo ih da koriste ili otkrivaju Podatke o ličnosti izuzev kada je neophodno radi vršenja usluga u naše ime ili da bi se usaglasili sa primenjivim zakonskim obavezama.

  Marbo Product može takođe otkriti Podatke o ličnosti trećim licima u sledećim situacijama:

  • - kada je takvo otkrivanje propisano zakonom;
  • - za potrebe, ili u vezi sa, bilo kojim pravnim postupkom u kojem ste stranka Vi ili Marbo Product, ili kada je inače potrebno za svrhu zasnivanja, vršenja ili zaštite Vaših prava i prava Marbo Product-a;
  • - kada su organi za sprovođenje zakona ili druge vladine agencije podneli zakonit zahtev za takvo otkrivanje;
  • - kada verujemo da je otkrivanje neophodno da bi se sprečila povreda ili finansijski gubitak, ili u vezi sa istragom sumnjive ili stvarne kriminalne aktivnosti; ili
  • - ako Marbo Product prodaje ili prenosi sve ili deo njegovih poslova ili imovine (uključujući statusne i druge promene: spajanje/pripajanje, reorganizaciju, podelu/izdvajanje, brisanje, likvidaciju).

 7. Međunarodni prenos Podataka o ličnosti
 8. Obzirom na globalnu prirodu naših aktivnosti, možemo otkriti Vaše Podatke o ličnosti PepsiCo Inc u Sjedinjenim Američkim Državama i njegovim povezanim licima u drugim zemljama čiji zakoni o zaštiti podataka ne moraju biti toliko opsežni kao oni u Republici Srbiji i Evropskoj uniji.

  Kada Marbo Product samostalno ili preko PepsiCo grupe prenosi Podatke o ličnosti izvan Republike Srbije ili članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, Marbo Product će to učiniti samo u slučaju:

  • - zemlje za koju je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuje primeren nivo zaštite Podataka o ličnosti;
  • - privrednog društva koje ima važeći sertifikat - SAD-EU Štit Privatnosti u odnosu na kategoriju Podataka o ličnosti koji se prenose; ili
  • - gde smo postavili odgovarajući mehanizam prenosa podataka, kao što su standardne ugovorne klauzule, da bismo obezbedili da Vaši Podaci o ličnosti budu adekvatno zaštićeni.

  Ukoliko nijedan od kriterijuma nije zadovoljen, Marbo Product može i dalje prenositi Podatke o ličnosti izvan Republike Srbije ukoliko se zaposleni sa tim izričito saglasi, ili ukoliko je prenos zakonski neophodan.

  Pristup Vašim Podacima o ličnosti od strane Marbo Product-a će biti ograničen na lica koja moraju da znaju podatke za svrhe opisane u ovom Obaveštenju, i može uključiti osoblje iz HR-a, IT-a, pravne, finansijske, računovodstvene i unutrašnje revizorske delatnosti i druge delatnosti.

  Možete pribaviti kopiju relevantnih mehanizama prenosa podataka koje smo postavili te u skladu sa kojima se Vaši Podaci o ličnosti prenose izvan Republike Srbije, tako što ćete nas kontaktirati putem adrese – Marbo Product doo Beograd, Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd, ili putem e-mail adrese: ESSA-MarboPrivacy@pepsico.com

 9. Zaštita Podataka o ličnosti
 10.  Marbo Product obezbeđuje odgovarajuće tehničke i organizacione mere uspostavljene da zaštite Vaše Podatke o ličnosti od gubitka ili slučajnih, protivpravnih ili neovlašćenih izmena, pristupa, otkrivanja ili upotrebe.

  Marbo Product generalno zadržava Podatke o ličnosti koji se odnose na Vas različiti vremenski period u zavisnosti od zakonskih obaveza, potrebe da se izvršava ugovor zaključen sa Vama ili Vašim poslodavcem. Neki Podaci o ličnosti zbog zakonskih obaveza mogu se čuvati i trajno.

  Period zadržavanja naveden iznad može biti produžen ukoliko je potrebno da sačuvamo Vaše Podatke o ličnosti u vezi sudskih postupaka, istrage ili ukoliko je duži period zadržavanja potreban u skladu sa primenjivim pravom.

 11. Prava lica na koje se Podaci o ličnosti odnose
 12.  Marbo Product očekuje da lice na koje se Podaci o ličnosti odnose ažurira svoje Podatke o ličnosti. Marbo Product će preduzeti druge razumne korake neophodne da osigura da Podaci o ličnosti budu precizni i kompletni za potrebe za koje se prikupljaju, koriste, otkrivaju ili zadržavaju.

  U meri u kojoj to zahteva primenjivo pravo, možete imati pravo da zahtevate kopiju bilo kog Podatka o ličnosti koji Marbo Product poseduje o Vama.

  Možete takođe imati pravo da:

  • - zahtevate da Vaši Podaci o ličnosti budu ispravljeni, dopunjeni, ili obrisani, ili njihovo obrađivanje bude ograničeno;
  • - prigovorite na obrađivanje Vaših Podataka o ličnosti;
  • - primite Podatke o ličnosti u prenosivom formatu;
  • - da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj;
  • - da budete obavešteni o povredi Vaših Podataka o ličnosti.

  Ukoliko želite da se informišete ili ostvarite neka od ovih prava, molimo Vas koristite sledeće kontakt podatke: e-mail adresu: ESSA-MarboPrivacy@pepsico.com, broj telefona: +381113637000 ili poštansku adresu: za Marbo Product doo Beograd, Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „za zaštitu podataka o ličnosti“.

  Ukoliko je Marbo Product prikupio Vaše Podatke o ličnosti uz Vašu saglasnost, imate pravo da u svakom trenutku povučete tu saglasnost, što možete učiniti koristeći malopre navedene kontakt podatke.

  Ukoliko ste nezadovoljni načinom na koji Marbo Product rukuje Vašim Podacima o ličnosti, takođe imate pravo da se žalite – podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Detalje o malopre navedenom nadzornom organu možete pronaći na sledećoj internet adresi: https://www.poverenik.rs/sr/

 13. Ažuriranje
 14.  Marbo Product može s vremena na vreme ažurirati ovo Obaveštenje, i obavestiće Vas o bilo kojim značajnim promenama na svojim internet stranicama, kroz interna objavljivanja, ili putem odgovarajućih kanala komunikacije. Sve promene biće važeće od dana objavljivanja osim u slučaju drugačije napomene.

  Ovo Obaveštenje proizvodi pravno dejstvo početkom primene Zakona, odnosno 21. avgusta 2019. godine.

 15. Kontaktirajte nas
 16. Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi ovog Obaveštenja, ili biste želeli da ostvarite bilo koje svoje pravo, molimo da kontaktirate Marbo Product preko gore navedenih kontakt podataka.

  Datum stupanja na snagu: 21.08.2019.
  Datum poslednje izmene:  21.08.2019.

Back to top